CZYNNOŚCI NOTARIALNE:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r.Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

 Notariusz dokonuje następujących czynności:

- sporządza akty notarialne (np.: umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, umowy ustanowienia hipoteki i służebności, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o dział spadku i zniesienia współwłasności);

- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

- sporządza poświadczenia;

- testamenty;

- doręcza oświadczenia;

- spisuje protokoły;

- sporządza protesty weksli i czeków;

- przyjmuje na przechowanie;

- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz poświadcza:

            1) własnoręczność podpisu;

            2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;

            3) datę okazania dokumentu;

            4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

Notariusz spisuje również protokoły, w tym protokoły dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej.

Informacja dotycząca czynności notarialnych jest nieodpłatna.

Czynności notarialne są dokonywane w kancelarii notarialnej, jeżeli jednak przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności czynności notarialne są dokonywane poza kancelarią notarialną.

 
 
Copyright © 2012 Kancelaria Notarialna Lucyna Lissewska
KANCELARIA | OFERTA | PRZYDATNE LINKI | KONTAKT